DBS prusinovice s.r.o. - úvodní stránka

Dodací podmínky pro formátování a olepování


Převzetí zakázky
 
 Zákazník zadá požadavek na zpracování plošného materiálu písemnou formou na předepsaném formuláři (k vyzvednutí v kanceláři firmy i s návodem, také možno stáhnout v oblasti "objednávka"). Jinak bude zadání přepsáno do formuláře ve spolupráci s naším pracovníkem. Následně bude založena zakázka, na které bude uvedeno číslo zakázky, datum převzetí, iniciály zákazníka a předpokládané datum dokončení. Zákazník obdrží potvrzení o převzetí zakázky. Pokud bude objednávka podána e-mailem, řídí se stejnými pravidly.
Faxové objednávky přijímat nelze.
 
Zpracování zakázky
 
 Do 24 hodin od založení zakázky bude objednán materiál. Zakázka bude dokončena do 96 hodin od dodání plošného materiálu do DBS Prusinovice s.r.o.. V čase mezi objednáním a dodáním materiálu bude upřesněn nový termín dokončení zakázky a bude oznámen zákazníkovi. Pokud nebude zákazníkovi doložitelně upřesněn termín, bude předpokládaný termín závazným.
 
Výdej zakázky
 
 Ihned po dokončení zakázky bude zákazník telefonicky informován. Zákazník si vyzvedne zakázku nejpozději do 24 hodin od dohodnutého termínu. Jestliže tak neučiní, bude zakázka uskladněna za poplatek 1Kč,-/m2/den a zákazník bude písemně vyzván k převzetí. Nebude-li zakázka vyzvednuta do 15ti dnů od doručení výzvy, bude znehodnocena.
Převzetí zakázky potvrdí odběratel podpisem na dodacím listu.
 
Kvalita a přesnost práce
 
 Délková přesnost bude kontrolována výhradně měřidly firmy „KINEX“.
Délkové rozměry na pravoúhlých přířezech budou zpracovány s přesností ± 0,25mm od zkalibrované hodnoty.
Kalibrace se provádí přesností – 0,0 ;+0,5mm
Diagonální řezy – 0,0;+ 0,7mm
 Úhlové řezy (pokos) ± 0o15´
Předřez: odskok (fazetka) max. 0,25 mm
Vady způsobené odštipováním laminátu v řezu jsou velmi ovlivněny kvalitou použitého materiálu. Zákazník bude na tuto skutečnost upozorněn při zadávání zakázky a bude mu doporučen vhodný materiál. Vady odštípnutím nemohou být předmětem reklamace, pokud nebudou delší jak 3mm. Předepsané hrany budou nalepeny na místa označená při zadávání zakázky. Laminátové, ABS hrany, dýhy do tloušťky 1 mm budou opracovány po obou strachách laminátu pod úhlem 15o do roviny tak, aby nepřesahovaly přes plochu dílce. Kapování (zakrácení hrany) bude provedeno s přesností – 0,0; + 0,5 mm.
 Hrany ABS, dýhy do 2 mm budou opracovány rádiusem R 2 mm, úplnost čtvrtkruhu (90o) bude v toleranci + 0o;– 30o. Po opracování nebude hrana přesahovat přes plochu dílce. Kapování (zakrácení) hrany bude provedeno v souladu se zadáním, tedy rovně kolmo na hranu s přesností – 0,0; + 0,5mm nebo rádiusem R 2 mm v toleranci úplnosti čtvrtkruhu (90o) + 0o; – 30o. Masivní nákližky do tloušťky 8 mm budou opracovány do roviny s plochou dílce v toleranci + 0,1;+ 0,3mm.Tolerance kapování (zakrácení hrany) do roviny kolmo na hranu – 0,0;+ 0,5 mm. Přetoky lepidla podél hran budou z části odstraněny cidlinami tak, aby je bylo možno odstranit rozpouštědlem lepidla ručně. Požadavek na úplné odstranění lepidla je nutné vyznačit v zakázce. Před nalepením hrany je vždy odfrézováno 0,5 mm materiálu na řezu, pokud není určeno jinak (možno 0÷3mm).
 
 
Vady a reklamace
 
 Vady, které mohou být důvodem reklamace jsou tyto:
- nedodržení výše uvedených tolerancí.
- chybějící lepidlo nad 1 cm2 na jedné hraně.
- hrana chybí úplně.
- chybí objednaný dílec.
- hrana dobře nedrží (hrana dobře drží tehdy, když při jejím odstraňování (odtrhováním) lepidlo zůstává jak na dílci, tak na odtržené hraně a jsou na ní patrné třísky, vytržené z olepovaného materiálu.
- hrana nepokrývá celý povrch řezu (krátká, sjetá).
- hrana je poškozená (přeložená, poškrábaná, vryp na hraně).
- hrana neodpovídá druhem, desénem a umístěním na dílci.
- poškozený povrch plošných dílců (poškrábání bez úbytku materiálu do šířky 0,1 mm bude uznáno v případě, že se tato vada vyskytuje na obou stranách dílce).
 
Reklamace:
 Vady budou odstraněny nejpozději do 48 hodin od zjištění závady (podání reklamace). Pokud budou jakékoliv vadné dílce plošně přesahovat 5% zakázky, má zákazník právo na odškodnění ve výši 5% z ceny zakázky bez DPH.
 
Termín-penále
 
 Pokud nebude zakázka nebo reklamace dokončena do termínu, má zákazník právo na odškodnění ve formě penále 0,5% z ceny zakázky za každý kalendářní den.
 
Spotřeba materiálu, zbytky, odpady
 
 Spotřeba materiálu bude vypočtena programem na nářezové plány při těchto parametrech:
- k vypočtené hodnotě potřebné čisté délky hrany se přidá 11% hrany (min. 3m). Pokud si zákazník hrany zajistí sám, navýší dodanou hranu o tento nadměrek. V případě, že zákazník dodá hrany málo, bude práce na zakázce přerušena. Na dodělání bude pohlíženo jako na novou zakázku.
- ořezání polotovaru-plotny z každé strany 20mm.
- k zadaným (požadovaným dílcům) se přidá jeden dílec o ploše a rozměrech největšího dílce, nejméně však 3% čisté plochy zakázky v poměru stran 2:1, sloužící jako reserva.
- program předepíše potřebný počet celých formátů materiálu.
- zákazník může dodat jakýkoliv zbytek materiálu, který bude zařazen do zpracování.
- zákazník zakázku odebere včetně použitelných zbytků (použitelné zbytky jsou kusy o ploše větší jak 0,4 m2 a minimální šířce 150 mm).
- ostatní zbytky se považují za odpad a ve formě pilin a odřezků jsou zlikvidovány v soudu se zákonem o odpadech.
- na vyžádání zákazníka doloží firma DBS Prusinovice s.r.o. prohlášení o existenci platné smlouvy s firmou, která odpady likviduje.
- pokud zákazník neodebere společně se zakázkou využitelné zbytky, budou považovány za odpad.
- zákazník může využít služby úschovy zbytků větších jak 2,5 m2 za poplatek 1 m2/ 1den = 1,- Kč nebo může firma DBS Prusinovice s.r.o. odkoupit tento zbytek za 60 % nákupní ceny. Pokud poplatek za skladování zbytku dosáhne výše pořizovací ceny materiálu, bude zákazník vyzván k jeho odběru. V případě, že k odběru nedojde do 14 dnů od doručení oznámení, bude se zbytkem naloženo jako s odpadem.
 
Ceny
 
 Všechny ceny jsou uvedeny v samostatných cenících prací a materiálů, které jsou k vyzvednutí v kanceláři společnosti nebo jsou na vyžádání posílány elektronickou poštou.

DBS Prusinovice s.r.o.© 2008 DBS Prusinovice s.r.o.
všechna práva vyhrazena
realizace: w-software.com